Официални правила за провеждане на онлайн игра – Спечели код за -50% и -25%

Правила на играта “Спечели 5 кода за -50% и 25 кода за -25%” от „ЗАРЕНА“ АД

Официални правила за провеждане на онлайн игра – “Спечели 5 кода за -50% и 25 кода за -25%”
Период: От 21.02.2022 до 15.03.2022 г.

 1. Организатор: „ЗАРЕНА“ АД, Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, Община Родопи, с. Марково, п.к. 4108, ул. местност "ИСАКА" № 66А,  ЕИК BG120008977.
 2. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока. В томболата за разпределяне на наградата могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградата нямат право да участват служители на Зарена АД и на свързани компании, както и членове на техните семейства, включително и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
 3. Механизъм на играта: От попълнилите лийд формата от рекламата на Зарена във Facebook и Instagram, на случаен принцип ще бъдат изтеглени 30 победителя на 16.03.2022

Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и се регистрират успешно във формата във Facebook.
За валидни регистрации в играта ще се броят тези, които са спазили изискването на играта в посочения срок на действие на играта и не съдържат вулгарно, нецензурно, насилствено и друго несъответстващо на марката и правилата на компанията съдържание.

 1. Наградите:

5 ваучера с -50% и 25 ваучера с -25% отстъпка от онлайн магазина zarenabags.com.
Наградите ще бъдат присъдени чрез томболен принцип на 30 печеливши между всички участници в играта, отговарящи на горепосочените правила за участие в играта.

 1. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:

Печелившият участник се определят с томбола на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на правилата за участие в играта.

Томболата ще се тегли на 16.03.2022г.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя на посочения от него/нея имейл адрес. 

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ телефонен номер.

Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

 1. Допустимост:

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

 • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.
 • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.
 • Са служители на Организатора или свързани компании
 1. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

 1. Други условия:

Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на Зарена.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът „ЗАРЕНА“ АД да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти. Участникът декларира съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг по смисъла на чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и се счита информиран за възможността да оттегли настоящото си съгласие по всяко време, с изпращане на писмено заявление в този смисъл до седалището на „ЗАРЕНА“ АД. Победителят в играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организатора си запазва правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Facebook и Instagram страницата на „ЗАРЕНА“ АД, както и на официалния уебсайт на компанията. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

×