ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.zarenabags.com

 

 • ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 • Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.zarenabags.com. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта, www.zarenabags.com, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

  Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и „ЗАРЕНА“ АД, Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, Община Родопи, с. Марково, п.к. 4108, ул. местност "ИСАКА" № 66А, и имат за цел да уредят условията, при които „ЗАРЕНА“ АД предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.zarenabags.com.

  Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.zarenabags.com.

  Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

  Настоящите Общи условия с в сила от 01.06.2021 г.

   

  ІІ.         ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

   

  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „ЗАРЕНА“ АД;
 • Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, Община Родопи, с. Марково, п.к. 4108, ул. местност "ИСАКА" № 66А
 • Адрес за упражняване на дейността: Област Пловдив, Община Родопи, с. Марково, п.к. 4108, ул. местност "ИСАКА" № 66А
 • Данни за кореспонденция: Област Пловдив, Община Родопи, с. Марково, п.к. 4108, ул. местност "ИСАКА" № 66А
 • Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България
  6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ЕИК/БУЛСТАТ BG120008977
 •  

 • ДЕФИНИЦИИ
 • По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИКА“, „СОБСТВЕНИКА“ е „ЗАРЕНА“ АД;
 • „СТРАНИЦАТА“, „САЙТА“,“ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИНА“ е уебсайта zarenabags.com;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.zarenabags.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения. 
 • "УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър продукти, услуги и информационни ресурси/данни на сайта;
 • „ПРОДУКТ/и“, „СТОКИ“ са прелаганите за продажба дамски модни аксесоари.
 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „ЗАРЕНА“ АД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 •  

   

   

 • ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • „ЗАРЕНА“ АД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. „ЗАРЕНА“ АД полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност.

   

 • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.zarenabags.com
 •  

  Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.zarenabags.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.zarenabags.com стоки, включително следното:

  -  Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба с www.zarenabags.com, съгласно поддържаните от www.zarenabags.com начини за разплащане;

  - Да получават информация за нови стоки, предлагани от www.zarenabags.com;

  - Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  - Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.zarenabags.com в Интернет;

  - Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

 • ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика, включително съдържанието на сайта и съдържанието на настоящите Общи условия
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Потребителите нямат право да създават линкове към нашата страница, на страница в интернет, която не е тяхна собственост.
 • Поставянето на нашата страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.
 • Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата страница. Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата страница.
 • Както вие, така и ние можем да спрем или прекратим възможността ви да използвате страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа ви до страницата и в случай на:
 •  (а) нарушение на настоящите Общи условия;
 •  (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация;
 • (в) ако счетем, че в резултат на действията ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за вас, за нашите клиенти или за нашата организация.
 • Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Доставчикът има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.
 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.
 •  

   

   

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ
 • В страницата www.zarenabags.com са представени дамски модни аксесоари.  

  Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики.  Доставчикът  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Ако определен продукт не е наличен, Доставчикът си запазва правото да отхвърли сключването на договора.

  Доставчикът  не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.

   

 • РЕГИСТРАЦИЯ
 • Регистрацията на Потребителите на сайта  www.zarenabags.com може да се осъществи по няколко начина:

 • Чрез използване на профил във Facebook;
 • Чрез използване на пофил в Google;
 • Чрез регистрация с личен e-mail.
 • За да се регистрира Потребителя със собствен e-mail,  е нужно да предоставите активен e-mail и парола. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя, който може да бъде допълнен с данни за доставка.

  При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

  В случай, че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

  Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

  С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на

  бутона „Поръчай“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по

  електронна поща. Между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения.

  При регистриране на поръчка, системата дава възможност на Потребителя, за запазване на данните му с цел регистриране на профил.

  При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се

  задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава

  при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията

  или поръчката си.

   

 • ПОРЪЧКА
 • Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.zarenabags.com  чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

  По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

  Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.zarenabags.com и настоящите Общи условия.

  Потребителите сключват договор за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

  Извършване на регистрация в www.zarenabags.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма регистрация до този момент в www.zarenabags.com или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация.

  За поръчка без регистрация е необходимо Потребителя да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си. С натискане на бутона за поръчка вие правите обвързваща поръчка за продукти, изброени в количката. Преди да изпратите обвързващата поръчка, можете да коригирате и променяте своите заявки по всяко време с помощта на бутона за изтриване. Освен това всички въведени данни се показват за преглед преди да бъде изпратена обвързващата поръчка.

  Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

  Доставчикът запазва собствеността върху доставените стоки, докато не се заплати цената на продукта.

  Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.

  За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

   

 • ЦЕНИ
 • Всички посочени на сайта цени са в лева, евро и паунди.

  Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

  Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Относно условията за доставка и цени на доставката, моля запознайте се с раздел „Условия на доставка“.

  Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

  При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

   

 • ПЛАЩАНЕ
 • Доставчикът приема плащания с:

 • Наложен платеж;
 • С кредитна/дебитна карта;
 • С акаунт в PayPal.
 • Потребителят заплаща поръчаните продукти   на куриера с наложен платеж в момента на тяхната доставка, освен ако не е избрал плащане с дебитна, кредитна карта или PayPal.

  Всички пратки се изпращат с опция преглед.

  Право на Потребителя е да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

  Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

  Купувачът е задължен при получаване на стоката от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

  Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, „ЗАРЕНА“ АД няма да може да признае рекламацията.

   

 • ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ
 • Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 • при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 • сключени по време на публичен търг;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 • За да упражни правото си на отказ, потребителя трябва да уведоми Доставчика като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на тел.: +359 878788052. След това е необходимо да ни представите име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, номер на поръчка и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на e-mail: zarenabags@gmail.com 

  При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

  Доставчикът извършва възстановяване на суми само по посочена от потребителя банкова сметка в 14 дневен срок от получаване обратно на продукта.

  Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

  Потребителят следва да изпрати на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

  Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

  За повече информация, моля посетете раздела Условия за връщане на продукт.

 • РЕКЛАМАЦИИ
 • Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

  Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

  Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

  При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителя.

  Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

  Рекламацията се подава устно или писмено.

  При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

  При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

  Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

  При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

  Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

  Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия,

  съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална

  експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и

  клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано

  сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:

  Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.

  Нарушена цялост на гаранционните стикери.

   

 • ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 • Сайтът www.zarenabags.com  може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

  Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

  Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

   

 • АВТОРСКИ ПРАВА
 • Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на страницата и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите потребители, доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашата страница, вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.

  С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските права, вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на страницата материали.

   

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействние на предлаганите за продажба аудио и видеофалове от страна на Потребителя/клиента.
 • * Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

    мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

  * Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за

  покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Поребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

   

 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 • В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в

  специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

   

  XVIII.  ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

  При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.   

   

 • АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 • Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

  В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

  Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

  Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

   

  Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

  Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на  www.zarenabags.com


 • ×